ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သော ခလုတ်အစိတ်အပိုင်းများ - ကိုယ်ထည်

ပုံ အပိုင်းနံပါတ် ဖော်ပြချက် စတော့ ဝယ်ပါ။
1.30252.8010208

1.30252.8010208

RAFI

CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၈,၈၅၆

$12.42000

1.30240.1210100

1.30240.1210100

RAFI

CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၆,၃၉၁

$8.54100

45-481.1810

45-481.1810

EAO

CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁,၅၈၇

$94.46000

1.30070.2510200

1.30070.2510200

RAFI

CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၈,၇၅၇

$12.56000

704.032.4

704.032.4

EAO

(704.032.4X) LIGHTED PUSHBUTTON/

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄,၁၂၁

$26.69000

45-2231.11G0.000

45-2231.11G0.000

EAO

ILLUMINATED PUSHBUTTON ACTUATOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၇,၆၉၇

$14.29000

A01ESDF1

A01ESDF1

APEM Inc.

CONFIG SW BODY E-STOP NON-ILLUM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၆,၁၉၀

$17.77000

A165K-T2AL

A165K-T2AL

Omron Automation & Safety Services

CONFIG SW BODY KEYLOCK NON-ILLUM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁,၉၈၅

$65.49000

61-2607.0/D

61-2607.0/D

EAO

CONFIG SW BODY KEYLOCK NON-ILLUM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၃,၃၁၁

$36.24000

1.30270.0052501

1.30270.0052501

RAFI

CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၆,၀၄၀

$18.21000

A30NZ-MGA-NGA

A30NZ-MGA-NGA

Omron Automation & Safety Services

CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၇,၇၄၁

$14.21000

A22NZ-RNM-TOA

A22NZ-RNM-TOA

Omron Automation & Safety Services

CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၂၉,၄၈၄

$4.07000

A165K-A3M

A165K-A3M

Omron Automation & Safety Services

CONFIG SW BODY KEYLOCK NON-ILLUM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁,၉၈၅

$65.49000

1.30242.8020200

1.30242.8020200

RAFI

CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၆,၀၈၂

$18.08600

1.30270.9112204

1.30270.9112204

RAFI

CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄,၈၆၂

$22.62000

45-2C36.2920.000

45-2C36.2920.000

EAO

EMERGENCY-STOP SWITCH ACTUATOR I

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၂,၄၃၆

$49.26000

1.30270.9312200

1.30270.9312200

RAFI

CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄,၄၆၀

$24.66000

704.410.0

704.410.0

EAO

SELECTOR SWITCH-ACTUATOR 2 POSIT

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၅,၁၅၉

$21.32000

A22RW-2AY

A22RW-2AY

Omron Automation & Safety Services

CONFIG SW BODY SELECTOR ILLUM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၂၃,၉၄၁

$5.43000

61-1110.0

61-1110.0

EAO

CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၈,၈၆၃

$12.41000

Top